Invasion of sight! Insert immediately! ~ Happy Birthday, Yuria Mano ~ Yuria Mano